Firma | Nasza oferta | Aktualności | Serwery | Domeny | Cennik | Kontakt | Panel
  TESTUJ ZA DARMO bez zobowiązań 14 dni!

HOSTING WWW

Logowanie do konta
login:
hasło:
 
 
Rejestracja Domen
Rejestracja domen już 1 PLN! - Sprawdź nasze możliwości.
Aktualności

02.02.2010
Nowy atrakcyjny cennik.

Nowe mrożące krew w żyłach ceny!Kampania reklamowa GRATIS
Piknik IT 2009 - Zapraszamy
Sklep GRATIS!
Regulamin serwery.

I. Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą jest firma MEMBERS Systemy Komputerowe zwana w dalszym ciągu regulaminu "Members".
2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Members świadczenie usługi hostingowej poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach WWW firmy Members.
3. Konsument to podmiot zawierający umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługa hostingowa to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie ze specyfikacją usługi zamieszczoną na stronach WWW Members.
5. Do korzystania z usługi hostingowej niezbędne jest posiadanie podłączonego do internetu komputera, wyposażonego m.in. w program obsługujący standard FTP, przeglądarkę internetową (Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszy) oraz program pocztowy (Microsoft Outlook Express 5 lub nowszy).
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Members o świadczenie usługi hostingowej na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego, nie dłużej jednak niż do wyczerpania limitu transferu, o którym mowa w punkcie 12 poniżej, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
7. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty, lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
8. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
9. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Members.
10. Members zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach WWW Members.
11. "Okres abonamentowy" to maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie parametrów usługi hostingowej określonych w specyfikacji usługi, a w szczególności limitu transferu, nie dłuższy jednak niż określony w cenniku usługi.
12. "Limit transferu" to określony w specyfikacji usługi, możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania okresu abonamentowego, limit ruchu mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usługi. Do transferu zliczane są m.in. dane pobrane z serwera WWW, nagłówki protokołu HTTP, transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3 i inne usługi uruchomione na potrzeby Klienta.
13. "Dostępność usługi" to widzialność usług hostingowych na pierwszym routerze poza siecią Members. Gwarancja dostępności usług dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez Members oraz infrastruktury sieciowej Members. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu.

II. Ochrona danych osobowych

1.
Informacja na temat ochrony danych osobowych: obowiązku ich podawania, zasad przetwarzania oraz udostępniania znajduje się w dziale polityka prywatności na stronach WWW Members.

III. Obowiązek przestrzegania prawa

1.
Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nie naruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. Zabrania się wykorzystywania usługi hostingowej do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, ogólnie przyjęte jako erotyczne, pornograficzne oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej.
3. W przypadku uzyskania przez Members informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Members ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta, Members ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
5. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.

IV. Zamawianie usługi hostingowej

1. Members zobowiązuje się do aktywowania usługi hostingowej na podstawie formularza zamówienia usługi oraz wystawienia faktury tytułem utrzymania usługi.
2. Usługa aktywowana zostaje po stwierdzeniu wpłaty na konto Members.
3. Usługa hostingowa nieopłacona w ciągu 14 dni od daty zamówienia zostanie usunięta wraz z usługami dodatkowymi zamówionymi do tej usługi, oraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku.
4. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

V. Przedłużanie okresu świadczenia usługi hostingowej

1. Na 21 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego Members poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres oraz prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy.
2. Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Members, na podstawie przesłanej faktury pro forma, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy.
3. W przypadku przekroczenia limitu transferu, o którym mowa w punkcie I.12, okres abonamentowy usługi zostaje skrócony do daty przekroczenia limitu transferu.
Usługa hostingowa aktywowana jest na 14 dniowy okres próbny liczony od daty przekroczenia limitu transferu, a okres trwania umowy przedłużony zostaje o okres 14 dni od daty przekroczenia limitu transferu.
Kolejny okres abonamentowy liczony jest od daty przekroczenia limitu transferu i Members wystawi fakturę proforma tytułem utrzymania usługi w tym okresie. Zastosowanie mają w szczególności punkty IV.3, IV.4 Regulaminu.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy najpóźniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniego okresu abonamentowego usługi.
5. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego regulaminu, cennika i specyfikacji usługi, dostępnych na stronach WWW Members i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym okresie abonamentowym. Zatwierdzone warunki są jedynymi obowiązującymi warunkami, na jakich Members świadczy usługi.
6. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Members, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. Faktura zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Members.
7. Brak wpłaty na koncie Members tytułem utrzymania usługi hostingowej na kolejny okres abonamentowy do ostatniego dnia okresu abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do usługi hostingowej począwszy od następnego dnia po zakończeniu okresu abonamentowego. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych przez okres kolejnych 14 dni.
8. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego Members odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
9. Brak wpłaty na koncie Members tytułem utrzymania usługi hostingowej na kolejny okres abonamentowy do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Members oraz usunięcie usługi hostingowej z usługami dodatkowymi zamówionymi do usługi hostingowej wraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku.

VI. Płatności

1. Opłata za usługę hostingową ustalana jest według cennika znajdującego się na stronach serwisu WWW Members, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna i niezwrotna ani w całości ani w części.
2. Płatność za usługę hostingową rozliczana jest w okresach abonamentowych.
3. Members zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronach WWW Members i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi hostingowej w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez Members rachunek bankowy.
W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez Members rachunek bankowy , opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury.
W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
5. Faktura tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w czasie zamawiania usługi.

VII. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

1. Klient zobowiązany jest do informowania Members o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Members usługi hostingowej.
5. Klient w każdej chwili ma prawo zrezygnować z usług usługodawcy bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu.
6. Members ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli:
a. Klient złamie postanowienia umowy,
b. Klient będzie korzystał z usługi hostingowej niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami, a w szczególności umieszczając elementy (np. pliki) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę, rozsyłał SPAM (pocztę niechcianą), naruszał obowiązujące prawo.
c. Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
7. Members ma prawo ograniczyć dostęp do usługi do wartości 500% średniego dziennego transferu, jeżeli dzienny transfer przekroczy wartość 500% średniego dziennego transferu.
Średni dzienny transfer obliczany jest jako iloraz limitu transferu określonego w specyfikacji usługi wraz z pakietami rozszerzającymi do ilości dni okresu abonamentowego usługi hostingowej.

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność Members

1. Members zobowiązany jest do świadczenia usługi hostingowej w pełnym zakresie z należytą starannością. Members nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
2. Members zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi hostingowej w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
3. Members gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99 % w skali roku.
W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Members, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. Members nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za dostępność usługi.
4. Members nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
a. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
b. klęsk żywiołowych,
c. nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
d. wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
e. naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
5. Members nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Klienta z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
6. Members nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Klienta.
7. Members nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 
8. Odpowiedzialność Members jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Members w formie pisemnej na adres: ul. Ku Słońcu 92, 71-046 Szczecin i określać:

a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Members,
b. rodzaj usługi, której dotyczy,
c. zarzuty Klienta,
d. okoliczności uzasadniające reklamację,
e. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. Members zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Members przez podmioty, za które Members nie ponosi odpowiedzialności, Members przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

X. Postanowienia końcowe

1. Do umowy pomiędzy Klientem a Members zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Members, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Members.
3. Members zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.

Nasza specjalność to hosting www utrzymanie i opieka techniczna nad stronami www, sklepy internetowe, serwery, rejestracja domen.


MEMBERS.pl © 2000-2010 Hosting www :: Polityka prywatności :: Mapa strony :: Pomoc