Firma | Nasza oferta | Aktualności | Serwery | Domeny | Cennik | Kontakt | Panel
  TESTUJ ZA DARMO bez zobowiązań 14 dni!

HOSTING WWW

Logowanie do konta
login:
hasło:
 
 
Rejestracja Domen
Rejestracja domen już 1 PLN! - Sprawdź nasze możliwości.
Aktualności

02.02.2010
Nowy atrakcyjny cennik.

Nowe mrożące krew w żyłach ceny!Kampania reklamowa GRATIS
Piknik IT 2009 - Zapraszamy
Sklep GRATIS!
Regulamin domeny.

I. Postanowienia ogólne

1.
Usługodawcą jest firma MEMBERS Systemy Komputerowe zwana w dalszym ciągu regulaminu "Members".
2. Pośrednikiem jest Piotr Nowak, zam. Zabawa 118, 32-020 Wieliczka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NetArt na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka pod numerem 5054/97, pod adresem: Zabawa 118, 32-020 Wieliczka - zwany w dalszym ciągu regulaminu "NetArt".
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot, zlecający Members w imieniu własnym lub innego podmiotu rejestrację domeny internetowej.
4. Abonent w rozumieniu Regulaminu oznacza podmiot, na rzecz którego ma być zarejestrowana domena i którego dane zostały podane w zgłoszeniu rejestracyjnym jako dane Abonenta domeny.
5. Konsumentem jest podmiot korzystający z usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
6. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. Rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonych w ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, dostępnych pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).
7. Rejestrator to podmiot oferujący usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny.
8. Rejestracja domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.
9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Members o rejestrację domeny i o reprezentację Abonenta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta za pośrednictwem Klienta.
10. W celu rejestracji domeny, Members, działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta, (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Abonenta lub za pośrednictwem Klienta) z odpowiednim Rejestratorem domen.
11. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia Members reprezentacji przy rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone Klientowi przez Abonenta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji domeny, w tym w szczególności:
a. do podania danych osobowych Abonenta - osoby fizycznej oraz wyrażenie zgody w imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w regulaminie,
b. do udzielenia Members dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny w imieniu Abonenta.
12. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Members na skutek zlecenia rejestracji domeny bez upoważnienia Abonenta oraz podania danych osobowych Abonenta bez upoważniania lub z przekroczeniem jego zakresu.
13. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, pod warunkiem, że do tej chwili nie został złożony u Rejestratora wniosek o rejestrację określonej domeny. W przypadku odstąpienia od umowy w powyższym terminie, opłata jest zwracana w całości. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu rejestracji domeny niezwłocznie po odnotowaniu wpływu opłaty na konto Members, bez oczekiwania na upływ 7-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy.
14. Members zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach WWW Members. Ponadto warunki świadczenia usługi mogą ulec zmianie w razie zmiany regulaminu świadczenia usług przez współpracujących Rejestratorów domen.

II. Ochrona danych osobowych

1. Members ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta niezbędnych do wykonania usługi. Podanie następujących danych osobowych jest wymagane w celu rejestracji domeny:
a. nazwisko i imiona Abonenta,
b. numer ewidencyjny PESEL ,
c. adres zameldowania na pobyt stały,
d. adres elektroniczny Abonenta,
e. numer telefonu kontaktowego oraz numer faksu jeżeli występuje,
2. Podanie danych określonych w pkt. III ust. 1. Regulaminu jest niezbędne do wykonania usługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3. Klient jest zobowiązany zapewnić Abonentowi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Members ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym w celu jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta i Abonenta następującym podmiotom:
a. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - jednostka badawczo-rozwojowa, Warszawa, ul. Wąwozowa 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS 0000012938
b. OnlineNIC, INC., 36 Newell St., San Francisco, CA 94133, USA.
c. NetArt
5. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że Abonent został poinformowany o danych Members wskazanych w pkt. I ust. 1 Regulaminu, celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Abonenta przez Members oraz o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz że Abonent wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Members w zakresie wskazanym w regulaminie.
6. Zgłoszenie żądania usunięcia danych określonego Abonenta jest równoznaczne z żądaniem wyrejestrowania domeny należącej do danego Abonenta i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Z chwilą zgłoszenia wniosku o usunięcie danych osobowych, Members zaprzestanie utrzymywania domeny Abonenta, bez prawa żądania zwrotu opłat wniesionych za rejestrację tej domeny.

III. Obowiązek przestrzegania prawa

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
2. W przypadku uzyskania przez Members informacji o korzystaniu z usługi przez Klienta lub Abonenta niezgodnie z regulaminem lub z przepisami prawa, Members ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta lub Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Klienta lub Abonenta, Members ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
4. Members może odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy:
a. domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
b. w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
c. Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez Members.

IV. Zasady rejestracji domeny globalnej

1. Rejestracja domen globalnych .com, .net, .org, .info, .biz odbywa się na podstawie porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy Members a NetArt.
2. W przypadku rejestracji domeny globalnej .com, .net, .org, .info, .biz zastosowanie mają postanowienia ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy dostępne pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm, regulujące m.in. zasady rejestracji wyżej wymienionych domen.
3. ICANN może przyznać w każdym czasie prawo do rejestracji nazwy domeny trzeciej stronie, posiadającej prawo do rejestracji domeny, będącej przedmiotem sporu.
4. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego rejestratora, Members nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.
5. Rejestrując domenę Klient w imieniu Abonenta wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois. Members nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois.
6. Members na pisemną prośbę Abonenta udostępnia informację autoryzującą domenę .org, .info, .biz. Informacja przesyłana jest pocztą na adres Abonenta.
7. Klient w dowolnym momencie może dokonać zmiany danych Abonenta posługując się odpowiednim formularzem na stronach WWW Members. Members zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie Whois do 72 godzin od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza.
8. Members zobowiązuje się rejestrować domeny jedynie na serwery DNS zarejestrowane i widoczne w globalnej bazie Whois dostępnej pod adresem http://www.internic.com/whois.html. Members ma prawo odmówić zmiany delegacji domeny na niezarejestrowane serwery DNS.

V. Zasady rejestracji domeny polskiej

1. Rejestracja domeny polskiej odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Members a NetArt.
2. W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczone na głównej witrynie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw domen internetowych http://www.dns.pl
3. Members może odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez Members, NetArt lub przez NASK.
4. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego rejestratora, Members nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.
5. Rejestrując domenę Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois właściwej dla pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny. Members nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois.
6. Members na pisemną prośbę Abonenta udostępnia informację autoryzującą domenę. Informacja przesyłana jest pocztą na adres Abonenta.
7. Klient w dowolnym momencie może dokonać zmiany danych Abonenta posługując się odpowiednim formularzem na stronach WWW Members. Members zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie Whois do 72 godzin od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza.

VI. Okres rejestracji domeny

1.
Members rejestruje domeny .com, .net., .org, .info, .biz na okres minimum 1 roku, maksimum na okres 5 lat.
2. Members rejestruje domeny polskie na okres 1 roku.
3. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji domeny jest 1 rok.
4. Okresy rejestracji domeny liczone są od daty zarejestrowania domeny.

VII. Procedura rejestracji domeny

1
. Members zobowiązuje się do rejestracji domeny o nazwie podanej przez Klienta w elektronicznym wniosku o rejestrację domeny wypełnionym na stronach WWW Members.
2. Zapłaty za usługę należy dokonać w terminie 14 dni od daty zamówienia usługi.
3. Rejestracja domeny odbywa się do 72 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie Members.
4. Faktura za rejestrację domeny wystawiana jest w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Members.
5. Wniosek o rejestrację domeny nieopłacony w ciągu 14 dni od daty zamówienia usługi zostanie usunięty z systemu rejestracji w Members. Usunięcie wniosku o rejestracje domeny z systemu rejestracji w Members oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Members.

VIII. Przedłużenie okresu rejestracji domeny

1. Przedłużenie okresu rejestracji domeny oznacza rejestrację domeny na kolejny okres.
2. Members zobowiązuje się do poinformowania Klienta o upływie okresu, na który zarejestrowano domenę pocztą elektroniczną z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
3. W przypadku chęci przedłużenia okresu rejestracji domeny Klient zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej opłaty, ustalanej wg cennika na konto Members w terminie do 14 dni od daty poprzedzającej wygaśnięcie ważności domeny. Datą płatności jest dzień uznania rachunku bankowego Members kwotą należnej opłaty. Brak wpłaty tytułem rejestracji domeny na kolejny okres w terminie do ostatniego dnia bieżącego okresu rejestracji domeny oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Members następnego dnia.
4. Przedłużenie okresu rejestracji domeny jest realizowane do 72 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie Members
5. Members nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu rejestracji domeny.

IX. Zmiana danych Abonenta

1. Zmiana danych Abonenta może być przeprowadzona przez Klienta tylko za pomocą odpowiedniego formularza na stronach WWW Members
2. Wypełniony i podpisany oryginał wniosku należy przesłać pocztą na adres Members.
3. Zmiana danych Abonenta dokonywana jest do 72 godzin od otrzymania przez Members prawidłowo wypełnionego wniosku o zmianę danych Abonent.

X. Płatności

1. Opłata za rejestrację domeny regulowana jest wg cennika znajdującego się na stronach serwisu WWW Members. Wnoszone opłaty są niepodzielne i niezwrotne w całości ani w części.
2. Members zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług. Rejestracja domeny oraz przedłużenie okresu jej rejestracji odbywa się według aktualnego cennika oraz zasad określonych w regulaminie świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w Members.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez Members rachunek bankowy.
W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez Members rachunek bankowy, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury.
W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
4. Faktura tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w formularzu rejestracyjnym.

XI. Obowiązki Klienta

1.
Klient zobowiązany jest do informowania Members o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych Abonenta w procesie rejestracji domeny.

XII. Postępowanie reklamacyjne

1.
Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Members w formie pisemnej na adres: ul. Ku Słońcu 92, 71-046 Szczecin i określać:
a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Members
b. rodzaj usługi, której dotyczy
c. zarzuty Klienta
d. okoliczności uzasadniające reklamację
e. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia
2. Members obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Members przez podmioty, za które Members nie ponosi odpowiedzialności, Members przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

XIII. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Members zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną wpłatę z tytułu nieudanej rejestracji domeny w terminie 7 dni przelewem bankowym na konto Klienta z którego otrzymał wpłatę.
2. Members nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w rejestracji domeny oraz zmian danych, na które została zarejestrowana domena z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie współpracujących Rejestratorów domen.
3. Members nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie niezależnych.
4. Members nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
5. Members nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Klienta lub Abonenta oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań Klienta lub Abonenta.
6. Całkowita wysokość roszczeń Klienta wobec Members nie może przekraczać kwoty wniesionej przez Klienta na poczet rejestracji domeny.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Przeniesienie domeny do innego Usługodawcy oznaczać będzie rozwiązanie umowy o rejestrację domeny internetowej w Members.
3. Members zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi i/lub rozwiązania umowy o rejestrację domeny w Members w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta lub Abonenta reprezentowanego przez Klienta postanowień regulaminu lub przepisów prawa.

Nasza specjalność to hosting www utrzymanie i opieka techniczna nad stronami www, sklepy internetowe, serwery, rejestracja domen.


MEMBERS.pl © 2000-2010 Hosting www :: Polityka prywatności :: Mapa strony :: Pomoc